bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Wtorek, 7 PaĄdziernik 2014
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci

w Przedszkolu nr 8 ‘ Plastuś’ w Garwolinie z 

28 sierpnia 2014 roku  opracowany przez zespół d/s opracowywania i modyfikacji koncepcji pracy, statutu i procedur  

Nr  2  /2014 

Wydanie I 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
 5. Statut Przedszkola nr 8 w Garwolinie.

     I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

   1.  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.20. i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie.
    1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
    2. W godzinach od 6.00 do 7.00 lub 7.30 (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy.
    3. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
    4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
    5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
    6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
    7. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
    8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

    

   II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

    1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
    2. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
    3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
    4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
    5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
    6. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
    7. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
    8. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz. 16.00 lub 16.30 a do 17.00 na sali zbiorczej (w zależności od grafiku pracy nauczycieli).
    9. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
    10. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
    11. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
    12. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
    13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

    

   III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

    1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
    2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
    3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
    4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
    5. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. Policja w Garwolinie ul. Stacyjna tel.25-682-22-77
    6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
    7. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka

   IV. KONSULTACJE I SPOTKANIA RODZICÓW Z NAUCZYCIELKAMI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI.

    1. Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo - opiekuńczym oraz dydaktycznym;
    2. Indywidualne spotkania z rodzicami będą odbywać się w ustalonych i wywieszonych na tablicach terminach w godzinach od 16-17 tzw. dyżury nauczycieli
    3. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu , dzieci są pod stałą opieką nauczyciela;
    4. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;
    5. W trakcie wszystkich  uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
    6. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);
    7. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;
    8. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) - do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
    9. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).

   V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

     1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola  i rodzice.
     2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
     3. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
     4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.
     5. Rodzice na pierwszym zebraniu grupowym w miesiącu wrześniu są zapoznawani z procedurą. Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
     6. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
     7. Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01.09.2014 r.

     

     

     

                                                                                                             (Dyrektor Przedszkola)

     

    DOSTĘPNE INFORMACJE
    NASZE PRZEDSZKOLE
    2018-12-05 13:46:59
    UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
    2018-12-05 13:43:55
    Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
    2018-12-05 13:39:01
    System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    2018-12-05 13:34:15
    System bezpieczeństwa w przedszkolu
    2018-03-01 09:28:52
    Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
    2018-02-28 10:12:14
    Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
    2017-10-04 19:32:58
    Rada Rodziców
    2017-06-28 22:13:16
    Raport z ewaluacji
    2016-09-03 21:00:20
    Koncepcja pracy skrócona
    2015-11-12 20:08:04
    Statut przedszkola
    2015-09-30 21:00:57
    Program wychowania przedszkolnego
    2015-09-30 20:16:28
    Rada Rodziców uchwały 2015/2016
    2015-09-30 20:16:13
    Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
    2014-10-09 22:04:57
    Podstawa programowa
    2014-10-08 21:17:02
    Plan współpracy z rodzicami
    2014-10-07 19:37:36
    Uchwały Rady Rodziców
    2014-10-07 19:30:56
    Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
    2012-10-04 19:36:15
    Kompetencje Rady Rodziców
    2012-10-04 19:35:22
    Regulamin Rady Rodziców
    2012-02-03 19:26:21
    Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
    [ 1 2  ]

    Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
    ul.Armii Wojska Polskiego 30
    08-400 Garwolin

    tel/faks 025 682-35-40
    email 1: pp8garwolin@o2.pl
    email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.pl    Copyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone