bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Czwartek, 12 Styczeń 2012
Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola Nr 8 ‘PLASTUŚ” W Garwolinie.

Regulamin został wprowadzony na podstawie zapisów w Statucie Publicznego Przedszkola Nr 8 Plastuś w Garwolinie i zawiera uszczegółowione zagadnienia.

 

§ 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:00. Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00

§ 2. Przedszkole zapewnia: Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem. W związku z tym do zadań przedszkola należy:

• ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;

• kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;

• rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka;

Zadania te spełnia przedszkole realizując „Podstawę programową” dotyczącą przedszkola, wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

 

§ 3. Uprawnienia dzieci. Dziecko w przedszkolu ma prawo:

• do własności i szacunku;

• do radości;

• do tajemnic;

• do niewiedzy;

• do upadków;

• do wyrażania własnych myśli;

• do niepowodzeń i łez;

• do codziennego odpoczynku;

• codziennego pobytu na powietrzu;

• poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę;

• swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej;

• rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;

• korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków.

Przedszkole chroni dziecko przed:

• przemocą fizyczną;

• agresją słowną;

• innymi formami agresji symbolicznej.

Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

• zgodnej, partnerskiej zabawy;

• pomocy młodszym i słabszym kolegom;

• integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi;

• poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych);

• szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce;

• zmieniać obuwie;

• samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych;

• dbania o higienę osobistą;

• poszanowania środowiska przyrodniczego.

 

§ 4.Prawa i obowiązki rodziców.

 

1. Podpisanie umowy dwustronnej na świadczenia przedszkola - we wrześniu w dwóch egzemplarzach dotyczące opłat za przedszkole.

Zadanie wspólne - przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania. Uprawnienia rodziców:

 

• rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;

• uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;diagnozy dziecka

• wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi

• wymiany informacji na tematy wychowawcze;

 

Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

• systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności /8-10 każdego miesiąca/

• wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

• branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych;

• zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy ogłoszeń

• rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka

• pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;

• przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola;

• punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domuu (6.00 - 17.00)

• przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego , dbanie o estetyczny wygląd dziecka;

• do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

• w przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola

• zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć plastycznych i higieny wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych. Obowiązuje zasada dobrowolności.

-składanie wniosków do dyrektora, MOPS o pomoc w zwalnianiu z opłat i dofinasowaniu kosztów posiłków.

 

§ 5. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

• Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;

• Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 9.00;

• Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

§6. Odbieranie dziecka z przedszkola

 • Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali oddziału, w którym przebywa lub z placu zabaw lub powinni zgłosić to uprawnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odopwiada ona za jego bezpieczeństwo;
 • Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;

 • Odbierając dziecko z sali lub placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;

 • Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w czasie dyzurów i w umówionym terminie;

 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;

 • Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) moga upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

 • Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;

 • Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;

 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

 • Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;

 • Wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;

 • W  wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zainstniałym fakcie;

 • W w ypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie mozna uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;

 • Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi byś poświadczone przez orzeczenie sądowe;

 • Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

 

 

§7. Konsultacje i spotkania rodziców z nauczycielkami.

• Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo - opiekuńczym oraz dydaktycznym;

• Indywidualne spotkania z rodzicami będą odbywać się w ustalonych i wywieszonych na tablicach terminach w godzinach od 16-17tzw. dyżury nauczycieli

• W czasie pobytu dzieci w przedszkolu , dzieci są pod stałą opieką nauczyciela;

• Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;

• W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie opłatkowe, Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);

• Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);

• W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;

• W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) - do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;

• W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).

 

§8. Ustalenia ogólne

1.wysokość stawki żywieniowej kształtuje się w zależności od cen artykułów na rynku żywieniowym. obecnie wynosi 7  złotych za 3 posiłki opłata godzinowa wynosi 1 złotych

2.jadłospis jest układany dekadowo i jest wywieszany na tablicy ogłoszeń. rodzice dzieci mają prawo do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących żywienia do intendenta , wychowawców ,dyrektora.

3.odpłatność za przedszkole pobierana jest przez intendenta w holu przedszkola od 8-15 go dnia każdego miesiąca. rezygnacja z przedszkole następuje w formie pisemnej do dyrektora w terminie do końca danego miesiąca przez naliczeniem opłaty stałej za przedszkole za kolejny miesiąc.

4.przedszkole organizuje dla wszystkich dzieci dodatkowe zajęcia w których uczestnictwo jest dobrowolne. Są to: zajęcia rytmiczne, korekcyjne, nauka języka, zajęcia logopedyczne .taneczne, zapisy na zajęcia u wychowawców grup w miesiącu wrześniu. są to zajęcia dodatkowo płatne.

5.przedszkole organizuje uroczystości według wiszącego na tablicy planu uroczystości. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i pomocy w organizacji uroczystości.

6.Przedszkole organizuje wycieczki oraz przedstawienia teatralne ,za które odpłatność ponoszą rodzice.

7.w miesiącu wrześniu i lutym prosimy o zaopatrzenie dzieci w ‘wyprawki’ do pracy plastycznej dzieci według wykazu wychowawców oraz w kapcie ,ręczniki, papier toaletowy, mydełko w płynie j.Obowiazuje zasada dobrowolności !

 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola , również pozostawiane w szatni.

 

 Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub nauczycieli prowadzących grupę przed rozpoczęciem miesiąca. /np. rezygnacja z przedszkola, rezygnacja z zajęć dodatkowych/

 

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora ;  wtorek,środa ,piątek 8. 00 - 13.00

 

Proszę o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 16:34:33
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-03 13:52:18
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 13:57:40
Kadra przedszkola
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2018 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone