bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Środa, 8 PaĄdziernik 2014
Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2014/2015

 

Nasze przedszkole

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2014/2015

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8,, PLASTUŚ’’ W GARWOLINIE

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA  ROK SZKOLNYM 2014/ 2015

 

 

 

 

 

 

WSTĘP:

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki przedszkolnej.

Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

 

Cel ogólny:

 

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy w szczególności dzieci 5 – 6 letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola.

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Poznanie dzieci i ich środowiska

1.     Przeprowadzenie  obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

2.     Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonych diagnoz

 

3.     Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 

4.     Uzyskanie zgody rodziców na:

-        badania logopedyczne;

-        uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej;

-        odbiór dzieci z przedszkola;

-        uczestnictwo dz. 6 letnich w zajęciach religii,

 

Październik 2014

 

 

Listopad 2014

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele  grupy III I IV

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zachęcanie rodziców do współdziałania

1.     Opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami i przedstawienie rodzicom na zebraniu.

 

2.     Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Koncepcja Pracy, Procedury bezpieczeństwa, Program wychowawczy i Profilaktyki. Wprowadzanie w tej dokumentacji  zmian, z inicjatywy rodziców.

 

3.     Udział rodziców w planowaniu tematyki spotkań z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

 

4.     Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, nauczanych  piosenek, wierszy

5.     Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

 

6.     Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola.

 

7.      Udział rodziców w organizacji planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.

 

8.     Czynny udział rodziców w przygotowaniach ozdób świątecznych na kiermasze;

 

9.      Pomoc w zakupie paczek choinkowych i zabawek do grup.

 

10.  Pozyskiwanie sponsorów.

 

11. Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat  funkcjonowania placówki, poprzez  różnorodne formy kontaktów z rodzicami: wywiad, ankieta, skrzynka kontaktowa.

Wrzesień 2014

 

 

 

 

Wrzesień 2014

 

 

 

 

 

Wrzesień 2014

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 W zależności od potrzeb

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

Grudzień 2014

 

 

W ciągu roku

 

W zależności od potrzeb

Jolanta Matyka

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Dyrektor

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

 

Nauczyciele wszystkich grup

Dyrektor

 

Nauczyciele wszystkich grup

Dyrektor

 

3.

 Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnymi, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowymi.

 

1.     Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- przedszkolne i grupowe; wspólna zabawa.

 

2.      Wykonywanie indywidualnych zaproszeń.

 

3.      Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców oraz dni otwartych w przedszkolu,

 

4.     Organizacja festynu rodzinnego „Święto Rodziny”.

 

5.     Organizacja Świątecznych kiermaszy

 

 

6.     Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu dzieciom bajek w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

 

7.     Udział rodziców w  akcjach charytatywnych.

W ciągu roku

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Czerwiec 2015

 

 

Grudzień 2014r. Marzec 2015r.

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

4.

Pedagogizacja rodziców.

1.     Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

 

2.     Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu.

 

3.     Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.

 

4.     Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.

 

5.     Organizacja spotkań ze specjalistami z poradni pedagogiczno- psychologicznej

 

6.     Organizacja warsztatów dla rodziców

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

Wrzesień 2014

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

W ciągu roku

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

5.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

 

 

 

 

 

1.     Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.

 

2.     Udział w planowaniu pracy placówki. 

3.     Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej przedszkola.

 

4.     Pomoc  w organizowaniu oraz udział w imprezach artystycznych.

 

Wrzesień 2014

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W zależności od potrzeb

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone