bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Poniedziałek, 9 Styczeń 2012
Regulamin wycieczek i wyjazdów przedszkolnych

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW PRZEDSZKOLNYCH 

w Publicznym Przedszkolu nr 8 „Plastuś’ w Garwolinie Opracowano na podstawie:

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516);

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

6. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

Obowiązkiem każdego uczestnika wycieczki/ wyjazdu oraz jego rodziców / prawnych opiekunów jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości zapisów regulaminu.

 

1. Zapisy powyższego regulaminu dotyczą podróży, przemieszczania się we wskazane miejsca oraz pobytu w miejscu docelowym.

 

2. Wszystkich uczestników obowiązuje punktualność podczas wycieczki, stawianie się o ściśle ustalonych przez kierownika wycieczki i opiekunów godzinach i miejscach zbiórek.

 

3. Nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, należy przestrzegać obowiązkowego harmonogramu wycieczki.

 

4. W czasie podróży nie wolno przemieszczać się po autokarze, zmieniać miejsca, spożywać pokarmów, pić napoi, rozmawiać z kierowcą i zakłócać spokoju.

 

5. W autokarze należy pozostawić nienaganny porządek.

 

6. Nie wolno pokazywać zza szyb autokaru/pociągu gestów obraźliwych, uwłaczających ludzkiej godności.

 

7. Podczas wyjazdu/ wycieczki bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom kierownika i opiekunów wycieczki.

 

8. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa podczas przemieszczania się drogami publicznymi.

 

9. Dbamy o kulturę osobistą i zachowujemy się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, w tym nie używamy wulgaryzmów!!!

 

10. Rodzice/ prawni opiekunowie informują kierownika wycieczki bądź opiekunów o ewentualnych dolegliwościach dziecka i stosowanych lekach, na kilka dni przed wyjazdem.

 

11. Rodzice / prawni opiekunowie zapewniają swojemu dziecku wymagane wyposażenie, odzież, buty oraz inne przedmioty, wskazane przez kierownika wycieczki lub opiekunów.

 

12. Rodzice/ prawni opiekunowie mają świadomość, iż w razie zniszczenia, zdewastowania przez ich dziecko sprzętu lub innych przedmiotów, urządzeń - ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

13. Uczestnicy mają świadomość, że pomieszczenia, w których przebywają mają pozostać w nienaruszonym, niezniszczonym stanie, a miejsce noclegu posprzątane i pozostawione w takim stanie, w jakim je zastano.

 

14. W przypadku dolegliwości i złego samopoczucia uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie kierownika lub opiekunów wycieczki.

 

15. Wszelkie wątpliwości i niejasności zgłaszamy kierownikowi i opiekunom wycieczki. Nie wolno niczego załatwiać na „własną rękę”.

 

16. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, w przypadku dolegliwości lub konieczności udzielenia pomocy medycznej, kierownik wycieczki lub opiekunowie zgłaszają problem do najbliższego punktu pomocy medycznej, za wcześniejszą zgodą rodziców.

 

17. Uczestnicy mają pełną świadomość ewentualnych niedogodności ( nie z winy organizatorów) i dostosowują się do zaistniałej sytuacji, bez wnoszenia roszczeń, niepotrzebnych zażaleń.

 

18. Wszelkie urządzenia typu: telefon komórkowy, aparat cyfrowy i inne, uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność.

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 16:34:33
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-03 13:52:18
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 13:57:40
Kadra przedszkola
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2018 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone