bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Środa, 30 Wrzesień 2015
Rada Rodziców uchwały 2015/2016

Uchwała nr 1 /2015

z dnia  24 września 2015 roku

 Rady Rodziców

Przedszkola N r 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie

w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

 

  1. Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

………………………………

(przewodniczący Rady Rodziców)

 

 

Członkowie rady rodziców;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 2/2015

Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’

w Garwolinie z dnia 24 września 2015  roku w

sprawie zatwierdzenia

składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

 

§ 1

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz punktu 2 Regulaminu Rady Rodziców PP8 w Garwolinie ustala się skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców działające od dania powołania do dnia  30 września 2016  roku.

Skład Prezydium:

Przewodniczący Rady Rodziców  ;

 Pani Aneta Władowska-Topór

Zastępca przewodniczącego ;Pan Arkadiusz Kubicki

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Przewodnicząca –  Pani  Sylwia Kowalczyk

Członek Komisji -Ewa Łubian

Członek Komisji- Pan  Ilona Sadło

Skarbnik -obsługa księgowa- Pani Natalia Kosiorek

§ 2

 

1 .Prezydium oraz Komisja Rewizyjna Rady Rodziców działają zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie zaakceptowanym przez RR.

2.Obowiązki sekretarza będzie wykonywała osoba powołana na zebraniu Prezydium RR.

§ 3

 

1.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4

 

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 członkowie Prezydium Rady Rodziców:                      ………………………………

(przewodniczący Rady Rodziców

 

Uchwała nr3 /2015

z dnia 28 września 2015 Rady Rodziców

Publicznego Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’

w sprawie składek na Radę Rodziców

 

Na podstawie rozdz. VII pkt3 ,pkt.4 pkt 5 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości 130 zł  rocznie słownie ; sto trzydzieści złotych

 

  1. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok .
  2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie wynosi 50 proc. zwykłej składki ,natomiast trzecie i czwarte z rodziny  składka jest nie pobierana
  3. Składki należy wpłacać w księgowości Przedszkola lub na konto bankowe rady Rodziców.
  4. Fundusze zebrane w roku szkolnym  2015/2016  zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na:

a) imprez grupowych, zajęć ,warsztatów dla dzieci, nauczycieli i rodziców
b) wycieczek, uroczystości, imprez plenerowych,
c) paczek /słodycze ,puzzle,książki/,
d) remontów pomieszczeń przedszkola,
e) upiększenia sal, koła do origami
f) zakupu pomocy dydaktycznych dla grupy,
g) zakup wyprawek dla 5 i 6 latków /dyplomy, antyramy. ,teczki, książki/ itp.
h) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
i) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym, gminnym ,ogólnopolskim ,dopłacanie do warsztatów ,szkoleń dla nauczycieli ,rodziców,
j) zakup zabawek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, wywoływanie zdjęć do kronik,
k) zakup środków czystości, paliwa do kosiarek i pokrywanie kosztów dowozu ,wyjazdów dzieci, zakup rolet ,sprzętu sportowego ,muzycznego ,
l) inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………………………….

(przewodniczący Rady Rodziców)

członkowie Prezydium Rady Rodziców;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

Uchwała Nr 4/2015

Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’

w Garwolinie

z dnia 28 września 2015

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków na rok szkolny 2015/2016 na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz punktu 7 pkt f  Regulaminu  Rady  Rodziców

§ 1

1.Rodziców  zatwierdza się plan dochodów i wydatków zwany preliminarzem  na rok szkolny 2015/2016  przygotowany przez Prezydium Rady Rodziców. 

§ 2

1.Preliminarz czyli plan dochodów i wydatków stanowi załącznik 1 do uchwały.

§ 3

1.Rada Rodziców wyraża wolę by obsługę finansową Rady prowadziła pani Monika Oliwa  referent ds. zaopatrzenia przedszkola. Będzie wpłacała zebrane od rodziców dobrowolne składki i wpłacała na konto Rady Rodziców .Rodzice mogą dokonywać wpłat indywidualnie na podane na tablicy konto Rady Rodziców. Obsługę księgową RR będzie prowadziła Pani  Natalia Kosiorek skarbnik RR

 

§ 4

1.Rada Rodziców upoważniła Panią   Natalię Kosiorek i skarbnika rady Rodziców  i przewodniczącą Rady Rodziców  Panią Anetę Władowską- Topór do dysponowania środkami Rady Rodziców w czasie kadencji od dnia powołania do 30 września  następnego roku 30 września 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5

 

 1.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców

 

………………………………

(przewodniczący Rady Rodziców)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 5 /2015

Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’

w Garwolinie

z dnia  28 września 2015 roku

 

 

w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz punktu 1 Regulaminu Rady Rodziców

§ 1

 

1.Rada Rodziców  zatwierdza program wychowawczy i profilaktyczny przedszkola na rok  2015/2016 opracowany  na zebraniach grupowych i zaakceptowany przez radę pedagogiczna przedszkola

§ 2

1. Wszelkie zmiany w programach będą uzgadniane z radą Rodziców przedszkola po akceptacji rady pedagogicznej.

§3

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………

(przewodniczący Rady Rodziców)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

PLAN DOCHODÓW RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

 

LP.

DOCHODY

 

KWOTA

1.

Wpłaty od rodziców

85 złotych x 130

 złotych x   45

11 050,00

 

  2 850,00

2.

Wpłaty od darczyńców

 

      500,00

 

RAZEM

 

14  400  złotych

 

 

 

PLAN WYDATKÓW Z RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

LP.

WYDATKI

 

KWOTA Planowana

1.

Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, wyposażenie, materiały biurowe, koła do origami

 

3 000                    

2.

Dopłaty do imprez i teatrzyków, dyplomy na pasowanie

Szkolenia ,warsztaty dla dzieci ,nauczycieli ,rodziców

materiał na stroje ,koszulki z logo

2 900

3.

Usługi: autokary, paliwo, usługi fotograficzne ,remonty ,naprawy zakup tonerów do drukarek lub zakup drukarki

 

2 000

4.

Bal karnawałowy, paczki: słodycze, książki,puzzle

 

4 200

5.

 

5,6-latki dyplomy, antyramy, książki na zakończenie przedszkola

 

2 200

6.

 opłaty ,przelewy bankowe

100

 

RAZEM

 

14 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone