bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Sobota, 3 Wrzesień 2016
Koncepcja pracy skrócona

KONCEPCJA PRACY 2016/2017-  wersja skrócona

Wszystkie aspekty pracy przedszkola

szczegółowo omówione zawiera rozszerzona wersja Koncepcji pracy zatwierdzona przez

Radę Pedagogiczną w lutym 2002 roku

 1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości czyli wspiera jego holistyczny rozwój. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy, nauki, działań twórczych w różnych sferach. Promuje dbanie o zdrowie ,zdrowe żywienie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Misja : (forma opisowa) 

”Pragniemy rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość .Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą ,zdolne do spontanicznej aktywności i ekspresji własnych uczuć i myśli. Chcemy by bez widocznego wysiłku, bez ocen ,bez płaczu nasze dzieci osiągnęły mocny fundament. Aby były niezwykle aktywne , pomysłowe ,miały bogaty słownik i oryginalne pomysły. By rysowały ,malowały, śpiewały, tańczyły ,zbierały, poszukiwały, badały ,by odczuwać marzyć i działać.

Naszym celem jest holistyczny rozwój każdego dziecka.

Walorem jest pełna zapału kadra, otwarta na propozycje rodziców jako współpartnerów oraz ich aktywne włącznie się w realizację proponowanych przez nas działań. Posiadamy warunki lokalowe sprzyjające twórczej aktywności dzieci we wszystkich sferach działania, wspierające holistyczny rozwój.”

 

2.   Wizja Przedszkola

Budujemy podstawę na której oprze się przyszłość edukacyjna dziecka’

ORGANIZACJA  ORAZ  ZASOBY  RZECZOWE  I  OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedę ,terapeutę integracji sensorycznej,rytmika ,specjaliste gimnastyki korekcyjnej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: diagnozy, ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,współpracy z rodzicami ,opracowania procedur. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pomoce, zabawki  pozwalają na realizację przyjętych programów pracy  . Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny ,zgromadzony sprzęt sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA  PROCESÓW  ZACHODZĄCYCH  W  PRZEDSZKOLU   I  ICH  EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny, holistyczny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci ,rozwój ich twórczej aktywności. Całość tego rozwoju, którą w XX wieku przyjęto jako holistyczną wizję pedagogiki - szacunku wobec ogromu możliwości tkwiących w każdym człowieku- staje się obecnie celem rozwoju naszej placówki, ścieżką po której będziemy się poruszać

Nasze zasady są następujące:

-          Zaspokajamy potrzeby dziecka w tym prawidłowe żywienie dzieci

-          Organizujemy jego twórczą  aktywność.

-          Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, dbając o jego całościowy holistyczny rozwój.

-          Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko poprzez stosowanie  programu społecznego Przedszkolak Krok –Drugi; Trzy kroki w przyszłość dziecka

-          Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady holistycznego ,zrównoważonego  rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz  wszystkie metody zawarte w systemie Edukacja Przez Ruch

1.Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 • metoda projektu

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych w czterech sferach opartych na kole holizmu ,który spaja całość wszystkich działań przedszkola ;

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie rozwiązania metodyczne:

-          System Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej ,elementy techniki origami ,elementy terapii integracji sensorycznej

-          Program społeczny Przedszkolak –Krok Drugi, Trzy Kroki w przyszłość dziecka

-          Pedagogika zabawy KLanza

-          metodę ‘Dziecięca matematyka’ wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

-          aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

-          metody aktywnego czytania i pisania /M.Bogdanowicz, J.Cieszyńska, I.Majchrzak/

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są uroczystości: zajęcia otwarte ,zabawy warsztatowe, teatrzyki żywoplanowe  wystawiane przez rodziców i nauczycieli. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych tym organizacja balu charytatywnego dla dorosłych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem ,a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, kiermaszach. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów, kiermasze świąteczne, zbiórka charytatywna dla dzieci  ,:Szlachetna paczka’ przy współpracy z MOPS Garwolin.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez  stronę internetową, a także gadżety, koszulki z logo, kubeczki z logo.

Placówka ma swoje nazwę ,logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

-          Akcja „Sprzątanie świata”,

-          Pasowanie na przedszkolaka,

-          Powitanie Jesieni

-          Dzień Pluszowego Misia

-          Mikołajki

-          Jasełka

-          spotkania przy choince w grupach

-          zajęcia otwarte z udziałem rodziców

-          zabawy z dzieckiem ’Tato Mamo zobacz co jak potrafię!’

-          Bal karnawałowy oraz Bal Charytatywny Dorosłych

-          Dzień Babci i Dziadka

-          Powitanie wiosny

-          Dzień Rodziny,

-          Dzień Dziecka

-          Dni Adaptacyjne

-          Spotkania absolwentów

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

-    jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

-    ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

-    potrafi współdziałać w zespole,

-    jest zainteresowany nauką i literaturą,

-    jest samodzielny,

-    jest aktywny w podejmowaniu działań,

-    lubi działania twórcze,

-    jest wrażliwy estetycznie, zna różne techniki plastyczne w tym podstawy techniki origami

-    akceptuje zdrowy styl życia,

-    ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

-    cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

-    czuje się Polakiem i Europejczykiem

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

 

 

Program wychowania przedszkolnego ‘Od przedszkolaka do pierwszaka’ WSIP

Autor ;Iwona Broda

 

 

Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne

 

PR/1/2016

 

 

2

 

 

 

 

Program wychowawczy w tym logopedyczny o charakterze profilaktycznym /uchwała RP Nr 46/2010

 

nauczyciele przedszkola

 

nauczyciele

 

 

PR/2/2016 r

 

 

3

 

 

Program adaptacyjny ‘Będę przedszkolakiem’, ”Poznajmy się’ uchwała nr 46/2010 rok

 

przedszkola

 

 

PR3/2016

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011- 2018:

 

 1. Wdrożenie i upowszechnienie idei holistycznego rozwoju dziecka,
 1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu
 2. Podniesieni kwalifikacji nauczycieli w zakresie języka nowożytnego
 3. Doskonalenie metod i form  aktywnych ,kreatywnych  w pracy z dziećmi
 4. Zmiany w bazie lokalowej przedszkola


Rok

szkolny

Obszar rozwoju – cele główne

 

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

Baza przedszkola

 

2011/12

 • ustalenie procedury prowadzenia obserwacji pedagogicznej
 • wdrożenie nowego programu wychowania przedszkolnego
 • wdrożenie programu logopedycznego  o charakterze profilaktycznym
 • ustalenie procedur  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o nowe przepisy
 • poznanie idei holistycznego go rozwoju dziecka
 • opracowanie i wdrożenie programu wychowania przedszkolnego poszerzającego treści podstawy programowej wspólnie z rodzicami
 • wypracowanie i wdrożenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
 • wdrożenie programu do diagnozy i prowadzenia obserwacji

 

 • popularyzacja wiedzy o prawach dziecka i prawach człowieka,
 • wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy z rodzicami,
 •  wypracowanie wspólnie z rodzicami programu pracy wychowawczej-system kar i nagród

 

 • aktualizacja statutu w 

zakresie zmian wynikających z koncepcji pracy po wersji Koncepcji pracy

 • podjęcie działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
 • adaptacja pomieszczenia po lokatorze/remont przebudowa ściany/
 • remont kuchni i zaplecza,
 • zakup urządzeń do kuchni przedszkolnej
 • zakup mebli do kuchni i łazienek
 • wymiana rolet w salach
 • zakup wykładzin
 

 

2012/13

 • ustalenie rozkładu tematów dla grup

w celu realizacji programu o tematyce ekologicznej

 • wypracowanie z dziećmi kodeksu przedszkolaka
 • opracowanie procedury  ‘Niebieskiej Karty’
 • wdrożenie  programu ‘Przeciwdziałania zagrożeniom- mówię -NIE’ do programu wychowawczego
 • o założenia holistycznego
 • wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego  poprzez doskonalenia pracy Systemem Edukacja przez ruch-holistyczny rozwój
 • wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy ze środowiskiem,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • nawiązanie współpracy z firmą Ekolider
 • wypracowanie kodeksu etyki zawodowej- kontrola zarządcza
 • zorganizowanie stanowiska komputerowego dla nauczycieli z podłączeniem do internetu
 • podjęcie działań dotyczących oszczędzania energii,
 • dostosowanie bazy do realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • modernizacja łazienki  dla nowej grupy
 • remont podłogi  w pokojach na piętrze
 • wymiana rolet
 • malowanie sal zajęć na parterze
 • zakup szaf i mebli
 • zakup wyposażenia kuchni nowe urządzenia
 • remont dachu
       

 

2013/14

 • ustalenie sposobów poznawania przez zachowań społecznych  własnych i otoczenia zgodnie z założeniami programu PKD oraz zgromadzenie materiałów do ich realizacji,
 • ustalenie kodeksu dobrego przedszkolaka wg J.Korczaka
 • wypracowanie i wdrożenie do programu wychowania procedur postępowania wobec zagrożeń
 • wdrażanie  programu wychowawczo-społecznego ‘Trzy kroki dziecka w przyszłość’- kontynuacja
 • wypracowanie oferty konkursów i wydarzeń dla lokalnych przedszkoli
 • wzbogacenie form promocji przedszkola,
 • wzbogacenie tradycji przedszkola XX X lecie przedszkola
 • ustalenie procedur pracy zespołowej
 • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne  do zajęć muzycznych /metoda Batti Strauss/
   

 

 • modernizacja podłogi w salach zajęć do sierpnia 2016 roku
 • zakup kuchni do kuchni przedszkolnej
 • taboretu gazowego

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 • ustalenie sposobów  motywowania dzieci  do pracy
 • wdrożenie  zasad pracy w ciszy ,higieny narządów słuchu
 • radzenie sobie z  niepożądanymi zachowaniami
 • dalsze wdrażanie programu Bezpieczne Przedszkole
 • udział dzieci i nauczycieli w różnorodnych konkursach
 • ustalenie procedur  przyprowadzania i odbierania dzieci
 • dalsze doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne  do zajęć muzycznych /metoda Batti Strauss/
 • modernizacja podłogi w salach
 • malowanie klatki schodowej
 • naprawa dachu
 •  elewacja i  docieplenie budynku od strony południowej
       

2015/2016

wypracowanie  cielesnego mechanizmu pisania

 • rozbudzanie zainteresowania czytaniem ,pisaniem  oraz czytelnictwem
 • wypracowanie w codziennej pracy lepszej koncentracji ,uwagi -cielesny mechanizm pisania
 • wdrożenie nauki języka angielskiego w grupach
 • kontynuacja działania programu origami ’Zaczarowane kółeczko’ oraz programu Bezpieczne Przedszkole
 • wypracowanie zmian w programie wychowawczym i profilaktycznym wspólnie z rodzicami
 • przeprowadzenie w przedszkolu warsztatów dla nauczycieli z terenu miasta i gminy Garwolin  dotyczącego systemu Edukacja przez Ruch
 • udział dzieci w konkursach
 • zorganizowanie konkursu dotyczącego techniki origami 
 • utrzymanie  kontaktu z Biblioteka Publiczna w Garwolinie
 • prezentowanie pracy wykonanych systemem EPR i origami   wśród  instytucji współpracujących
 • zmiana w Statucie przedszkola
 • wypracowanie nowych procedur
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nauki języka nowożytnego -j.angielski
   

 

 • docieplenie i wymiana dachu na budynku przedszkola
 • remont klatki schodowej
 • naprawa kanalizacji

2016/ 2017

wdrożenie dzieci do  podjęcia wysiłku związanego z nauką czytania i pisania z wykorzystaniem cielesnego mechanizmu pisania EPR

 • dalsze rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem ,książką jako Żródła wiedzy i prawdziwych wartości
 • kontynuacja działania programu  origami ’Zaczarowane kółeczko’ oraz programu  Bezpieczne Przedszkole
 • wdrażanie elementów dziecięcej matematyki
 • przeprowadzenie w przedszkolu warsztatów dla nauczycieli z terenu miasta i gminy Garwolin  dotyczącego systemu Edukacja przez Ruch
 • udział dzieci w konkursach
 • zorganizowanie konkursu  dl rodziców
 • utrzymanie  kontaktu z Biblioteka Publiczna w Garwolinie
 • prezentowanie pracy wykonanych systemem EPR i origami   wśród  instytucji współpracujących
 • zmiany w Koncepcji pracy i  w Statucie przedszkola
 • wypracowanie nowych procedur
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nauki języka nowożytnego -j.angielski
 •  zakup pomocy do nauki czytania i pisania w grupach
 • budowa parkingu przez przedszkolem
 •  zainstalowanie wideodomofonów w salach na piętrze
 • remont kuchni ,malowanie sal ,remont umywalek w łazienkach, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach
 • remont klatki schodowej
 • naprawa ogrodzenia /malowanie/
     

 

* kolejne cele placówki będą uzupełniane metodą planowania kroczącego tj. dopisywane co roku.

Zatwierdzone ; sierpień 2016

 

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone