bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Środa, 28 Czerwiec 2017
Raport z ewaluacji

Publiczne Przedszkole Nr 8 ‘PLASTUŚ”

 

UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 30

08-400 GARWOLIN

NIP: 826-10-23-949 REGON: 710006770

TEL. 025 682-35-40efekty pracy:

EMAIL: pp8garwolin@o2.plwww.pp8garwolin.pl

 

 

RAPORT

 

Z EWALUACJI

 

PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM

 2016/2017

 

Informacja o wykonaniu zadań  wynikających z § 21 pkt 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Wymaganie 6.

 

Przedszkole wspomaga rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualną sytuację

 

 

PRZEDMIOT  EWALUACJI

 

 

 

 1.                 I.            Realizacja podstawy programowej w zakresie celów , umiejętności i osiągnięć dzieci związanych z procesem czytania i pisania , zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
 2.                 II.            Współpraca między nauczycielami a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci

 

Opracował zespól ds. ewaluacji wewnętrznej;

   przewodnicząca zespołu: 

Jolanta Matyka

Małgorzata Piętka -Żuławnik

 

 

 

 

  .

Cel ewaluacji wewnętrznej;

 

Pozyskanie informacji czy nasze przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

 

 • Pozyskanie informacji na temat umiejętności i osiągnięć  dzieci związanych z procesem czytania i pisania

 

 

 • Pozyskanie informacji na temat współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie wspomagania rozwoju  dzieci:

Kryteria ewaluacji:

 • Spójność planów pracy nauczycieli z wynikami diagnoz.
 • Różnorodność form wsparcia.
 • Skuteczność wsparcia  organizowanego przez nauczycieli.

Pytania kluczowe:

 • Czy przedszkole realizuje podstawę  programową  w zakresie celów , umiejętności i osiągnięć dzieci związanych z procesem czytania i pisania , zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
 • Czy w przedszkolu rozpoznaje się indywidualne potrzeby i możliwości dzieci oraz sytuację społeczną każdego dziecka?
 • Czy informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych?
 • Czy w opinii badanych wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci?
 • Czy przedszkole współpracuje instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela ?
 • Jakie są efekty podjętych działań?

 

Źródła badawcze:

 • rodzice
 • nauczyciele
 • dokumenty przedszkola

 

Metody i techniki badawcze:

 • badanie ankietowe rodziców
 • badanie ankietowe nauczycieli
 • badanie dokumentów przedszkolnych

 

Narzędzia badawcze :

 • kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
 • kwestionariusz ankiety dla rodziców
 • dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dokumentacja obserwacji i diagnozy
 • protokoły rady pedagogicznej
 • dokumentacja zajęć wyrównawczo-  kompensacyjnych
 • dokumentacja zajęć logopedycznych
 • dokumentacja zajęć plastycznych dla dzieci zdolnych
 • dokumentacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej

 

Prezentacja wyników ewaluacji.

 1.             I.        Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli dotycząca umiejętności i osiągnięć dzieci związanych z procesem czytania i pisania.
 2.            II.        Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców inauczycieli dotycząca współpracy w zakresie wspomagania rozwoju dzieci.

 

 

Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Prezentacja wyników ewaluacji I ;

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców 

    W ankiecie wzięło udział 46 rodziców . Analiza poszczególnych punktów przeprowadzonej ankiety pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na sformułowanie pytania związane z pozyskaniem informacji na temat umiejętności i osiągnięć  dzieci związanych z procesem czytania i pisania. Wszyscy badani , przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.

 

1. W jaki sposób i kiedy budzą się pierwsze zainteresowania dzieci związane   z umiejętnością czytania i

pisania? 

 • zasób książek w domowej biblioteczce - 30
 • zaspakajanie zainteresowań własnych - 8
 • obcowanie z literaturą czytaną  w domu - 30
 • inne : czytaniem w przedszkolu, wizyty w bibliotece, motywacje rodziców

2. Co motywuje dzieci w wieku przedszkolnym do podejmowania prób samodzielnej nauki czytania i pisania ?

na pierwszym miejscu wskazali programy i potrzebę czytania i pisania, następnie zainteresowanie dziecka.

 • Zainteresowanie dziecka - 20
 • zaspokajanie potrzeb czytania i pisania - 22
 • programy realizowane w przedszkolu - 22
 • przykład płynący z rodziny - 14
 • inne : starsze rodzeństwo, chęć samodzielnego czytania informacji

3.  Czy pani/pana dziecko, posiada już umiejętność czytania i pisania? rodzice odpowiedzieli następująca:

 • czy jest to wynik oddziaływań domu - 16
 • czy jest to naturalne  zainteresowanie dziecka - 14
 • czy to wynik oddziaływań przedszkola-  16

4. Na ile wyposażenie przedszkola wspomaga motywację dzieci do nauki czytania i pisania ? wyniki

przedstawiają się następująco:

 • Bardzo dobrze - 30
 • Dobrze - 9
 • Mało - 2
 • Wcale - 0

      83% Rodziców oceniają wyposażenie przedszkola bardzo wysoko

5.  Jaka jest rola przedszkola w rozbudzaniu motywacji dzieci do nauki czytania i pisania ? wyniki przedstawiają

się następująco:

 • Bardzo duża - 34
 • Duża- 10
 • Niewielka - 2
 • Żadna - 0

 

6. Jaka jest rola rodziny w kształtowaniu motywacji dzieci do nauki czytania i pisania? wyniki przedstawiają

się następująco:

 • Bardzo duża - 40 -88%
 • Duża - 8 - 12%
 • Niewielka – 0
 • Żadna - 0

 

 

7.  Czy realizowany w  Przedszkolu Program wychowania w przedszkolu zawiera treść związane z rozbudzeniem

motywacji do nauki czytania i pisania, jak oceniacie państwo przydatność programu w motywowaniu dzieci do

podejmowania działań w tym zakresie?

 • Tak - 40 – 88%
 • Nie - 2  -3%
 • Nie wiem -  4- 9%

8.Czy metody , sposoby pracy w naszym przedszkolu zawarte w Koncepcji stymulują do nauki czytania i pisania ?

 • Tak - 40- 88%
 • Nie - 1- 1%
 • Nie nam zdania - 6 – 11%

 

   Jakie są państwa sugestie dotyczące koncepcji  i organizacji pracy przedszkola? Przedszkole oceniane jest bardzo dobrze, rodzice   dziękują za wspaniałą pracę pedagogiczną.     

 

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców:

 1. Według rodziców pierwsze zainteresowania dzieci związane   z umiejętnością czytania i  pisania rozbudzane są przede wszystkim poprzez; duży zasób książek w domowych biblioteczkach, obcowanie z literaturą czytaną w domu, zaspokajaniem  zainteresowań dzieci czytaniem i pisaniem. Poza tym duży wpływ ma czytanie dzieciom bajek w przedszkolu, zarówno przez nauczycieli jak i członków rodziny dziecka oaz wizyty w bibliotece i spotkania w przedszkolu z bibliotekarką.
 2. Rodzice uważają ,że  dzieci do  podejmowania prób samodzielnej nauki czytania i pisania motywują ; programy realizowane w przedszkolu, zaspokajanie przez nauczycieli  ich potrzeby czytania i pisania, zainteresowania dziecka czytaniem i pisaniem  oraz przykład płynący z rodziny. Wskazali też niemały wpływ  starszego  rodzeństwo w domu  i  chęć samodzielnego czytania informacji
 3. Posiadanie  umiejętność czytania i pisania u dzieci jest wynikiem oddziaływań zarówno przedszkola jak i domu wynikające z naturalnego zainteresowania dziecka czytaniem i pisaniem
 4. Według rodziców wyposażenie przedszkola bardzo dobrze wspomaga motywacje i zainteresowania dziecka umiejętnością czytania i pisania
 5. Ankietowani rodzice uważają , że w rozbudzaniu motywacji do nauki czytania i pisania  przedszkole odgrywa bardzo duża rolę.
 6. Ankietowani rodzice uważają , że w rozbudzaniu motywacji do nauki czytania i pisania  dom odgrywa również bardzo duża rolę.
 7. Rodzice uważają ,że  realizowany w  Przedszkolu Program wychowania zawiera treść związane z rozbudzeniem  motywacji do nauki czytania i pisania. Bardzo wysoko oceniają przydatność tego programu w motywowaniu dzieci do  podejmowania działań w  zakresie nauki czytania i pisania
 8. Zdaniem rodziców metody , sposoby pracy w naszym przedszkolu zawarte w Koncepcji stymulują dzieci  do nauki czytania i pisania. Przedszkole oceniane jest bardzo dobrze, rodzice   dziękują za wspaniałą pracę pedagogiczną.             

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli

     W ankiecie wzięło udział 10 nauczycieli. Analiza poszczególnych punktów przeprowadzonej ankiety pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na sformułowanie pytania związane z pozyskaniem informacji na temat umiejętności i osiągnięć  dzieci związanych z procesem czytania i pisania

 

 1. Czy Pani zdaniem Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego  powinna zawierać naukę czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 • tak -10
 • nie – 0
 • nie mam zdania – 0

 

 1. Jaką grupę metod czytania uważa Pani za najskuteczniejszą?

 

 • metody syntetyczne( alfabetyczna, fonetyczna, sylabowa) – 10
 • metody analityczne 9zadaniowa, wyrazowa) -2 metody analityczno- syntetyczne ( o charakterze wzrokowym, fonetycznym, funkcjonalnym)- 0 ankietowanych
 • metody globalne- 4
 • nie mam zdania- 0

 

 1. Które z nowoczesnych metod nauki czytania i pisania są Pani znane  ?

 

 • Wprowadzenie w świat pisma I. Majchrzak -10
 • Metoda dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz- 10
 • Nauka czytania i pisania metodą fonetyczno-literową B. Racławskiego – 7
 • nauka czytania krok po kroku wg. J. Cieszyńskiej – 10
 • Metoda analityczno- syntetyczna o charakterze funkcjonalnym E.i F. Przyłubskich - 1

 

 1. Którą z nowoczesnych metod najczęściej stosuje lub stosowała Pani w swojej pracy

 

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz- 8
 • Wprowadzenie w świat pisma wg. I. Majchrzak- 7
 • Nauka czytania krok po kroku J. Cieszyńskiej- 5
 • Nauka czytania i pisania metoda fonetyczno- literowa B. Racławskiego-  1
 1. W jakim wieku powinno się rozpocząć naukę czytania dzieci?
 • 0-3 przed rozpoczęciem nauki w przedszkolu- 0
 • 3 lat- 6
 • 4 lat- 2
 • 5 lat- 2
 • 6 lat- 0
 • 6-7 lat, ale dopiero po rozpoczęciu nauki w szkole- 0

 

 1. Czy ćwiczenia z czytania wykonywane tylko  w przedszkolu są wystarczające by dziecko mogło opanować umiejętność płynnego czytania przed rozpoczęciem nauki w szkole ?
 • Tak- 8
 • Nie- 2
 • Dziecko nie powinno uczyć się w przedszkolu- 0
 • Nie mam zdania- 0

 

 1. Czy uważa Pani , że ćwiczenia z zakresu czytania wykonywane zarówno w przedszkolu jak i w domu przyniosą lepsze rezultaty niż nauka czytania tylko w przedszkolu lub w domu?

 

 • Tak, ćwiczenia powinny być wykonywane zarówno w przedszkolu jak i w domu-10
 • Nie ,wystarczy że dziecko ćwiczy w przedszkolu- 0
 • Nie, wystarczy że dziecko ćwiczy w domu- 0
 • Nie mam zdania- 0

 

 1. Z jakich źródeł korzysta lub korzystała Pani dobierając metody nauki czytania? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi;
 • literatura pedagogiczna- 6
 • czasopisma pedagogiczne- 8
 • porady doradcy metodycznego- 2
 • porady koleżeńskie- 4
 • własne pomysły autorskie- 4
 • internet- 10
 • studia- 2
 • szkolenia, warsztaty- 8

 

 1. Czy Pani zdaniem wykształcenie rodziców oraz środowisko rodzinne ma wpływna umiejętność czytania w wieku przedszkolnym?
 • tak – 8 a
 • brak odpowiedzi - 2

Zainteresowanie dzieci od najmłodszych lat poprzez czytanie  dużej ilości różnorodnych książek rozwija dzieci, co przejawia się w późniejszej nauce zarówno w przedszkolu jak i w szkole

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli:

 1. Nauczyciele zgodnie uważają że  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego  powinna zawierać naukę czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 1. Za najskuteczniejszą grupę metod czytania nauczyciele uważają ;metody syntetyczne( alfabetyczna, fonetyczna, sylabowa) ,metody analityczne( zadaniowa, wyrazowa) oraz  metody globalne
 2. Najbardziej znane przez nauczycieli metody nauki czytania i pisania to; Wprowadzenie w świat pisma I. Majchrzak , Metoda dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, nauka czytania krok po kroku wg. J. Cieszyńskiej,  nauka czytania i pisania metodą fonetyczno-literową B. Racławskiego.
 3. Nowoczesne metody nauki czytania i pisania  jakie najczęściej stosują lub stosowały nauczycielki w swojej pracy to; Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Wprowadzenie w świat pisma wg. I. Majchrzak, Nauka czytania krok po kroku J. Cieszyńskiej.
 4. Według ankietowanych nauczycielek  naukę czytania powinny  dzieci rozpocząć w wieku 3,4 a najpóźniej 5 lat
 5. Nauczycielki uważają że ćwiczenia z czytania wykonywane   w przedszkolu są wystarczające by dziecko mogło opanować umiejętność płynnego czytania przed rozpoczęciem nauki w szkole.
 6. Nauczycielki są zdania  że ćwiczenia z zakresu czytania powinny być  wykonywane zarówno w przedszkolu jak i w domu .

 

 1. Dobierając metody nauki czytania nauczycielki najczęściej korzystały z  Internetu ,wykorzystywały wiedze i umiejętności zdobyte na  szkoleniach  i warsztatach,  czerpały pomysły z czasopism i literatury pedagogicznej, radziły się koleżanek, wykorzystywały własne pomysły

 

 1. Zdaniem nauczycielek wykształcenie rodziców oraz środowisko rodzinne ma zdecydowanie wpływ na umiejętność czytania w wieku przedszkolnym. Uważają one, że zainteresowanie dzieci od najmłodszych lat poprzez czytanie  dużej ilości różnorodnych książek rozwija dzieci, co przejawia się w późniejszej nauce zarówno w przedszkolu jak i w szkole

Prezentacja wyników ewaluacji II ;

Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej z rodzicami

Wymaganie - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

W ankiecie uczestniczyło 30 rodziców. Analiza przeprowadzonych ankiet pisemnych dla rodziców pozwoliła nam pozyskać informacje, które pozwolą lepiej dostosować prowadzone w przedszkolu działania odpowiednio do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dzieci.

1.Czy nauczyciele rozmawiają o możliwości lub potrzebach Państwa dziecka

 • tak -28
 • nie – 2

2. W jaki sposób nauczyciele pozyskują informacje o potrzebach i możliwościach Państwa dziecka?

 • karta zapisu– 12
 • obserwacja aktywności dziecka – 28
 • wywiad – 20
 • nauczyciele pytają o możliwości, potrzeby, uzdolnienia mojego dziecka – 11
 • inne - 0

3.Czy w Państwa ocenie przedszkole podejmuje działania odpowiednie do potrzeb waszego dziecka?

 • tak – 30
 • nie – 0
 • uwagi na ten temat- brak

4.W jaki sposób  nauczyciele informują rodziców o efektach pracy prowadzonej z dzieckiem o indywidualnych       potrzebach?

 • indywidualne codzienne kontakty - 25
 • zebrania - 18
 • konsultacje indywidualne - 19
 • zajęcia otwarte - 18
 • inne ; zajęcia plastyczne - 1

5.Czy przedszkole wspiera  uzdolnienia , szczególne zainteresowania dziecka i daje możliwość uczestnictwa w

 • zajęciach z języka   angielskiego - 27
 • zajęciach  korekcyjno- kompensacyjnych - 25
 • zajęciach logopedycznych - 24
 • różnorodnych  konkursach - 23

6.Z  jakich form pomocy korzysta dziecko w przedszkolu

 • terapia logopedyczna - 17
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - 17
 • zajęcia wyrównawcze - 7
 • zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia - 8
 • inne – 0

7.Z jakimi instytucjami / placówkami specjalistycznymi współpracuje przedszkole w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną?

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 24
 • Ośrodek Pomocy społecznej - 21
 • Logopeda - 23
 • Kurator Społeczny - 3

8.Jakie działania podejmuje przedszkole po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka?

 • praca indywidualna z dzieckiem - 26
 • praca z dzieckiem uzdolnionym – 12
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka -18
 • indywidualizacja pracy z dzieckiem -18
 • udział dziecka w konkursach - 22
 • aktywne metody pracy - 26
 • stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych -26
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną – 19
 • zajęcia specjalistyczne ( np. logopedyczne) – 23
 • wsparcie materialne w postaci dofinansowania do posiłków- 6
 • poradnictwo dla rodziców – 17
 • inne - 0

9.Jak oceniają Państwo poziom współpracy z przedszkolem?

 • bardzo dobrze - 22
 • dobrze- 6
 • brak współpracy - 0
 • uwagi ; brak odpowiedzi - 2

 

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców:

1.Rodzice w swoich opiniach wykazują, że nauczyciele interesują się potrzebami i możliwościami dzieci, rozmawiają o ich możliwościach i potrzebach

2. Informacje o potrzebach i możliwościach dziecka w opinii rodziców , nauczyciele pozyskują w  większości z obserwacji aktywności  dziecka, z wywiadu o nim ,z  karty zapisu oraz z pytania rodziców o możliwościach, potrzebach i uzdolnieniach dzieci .

3.W ocenie wszystkich rodziców przedszkole podejmuje działania odpowiednie dla potrzeb dzieci.

4.Rodzice są informowani o efektach pracy prowadzonej z dzieckiem o indywidualnych potrzebach są najczęściej informowani  poprzez indywidualne codzienne kontakty, indywidualne konsultacje, na zebraniach oraz podczas zajęć otwartych dla rodziców

5.Przedszkole wspiera uzdolnienia dzieci daje możliwość uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego , zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, zajęciach logopedycznych oraz w różnorodnych konkursach. 

6.Zdaniem rodziców dzieci potrzebują różnych form pomocy: terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia. 

7.Zdaniem większości rodziców w celu zapewnienia  dzieciom pomocy zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z logopedą

8. Zdaniem rodziców  po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka przedszkole podejmuje następujące ; stosuje aktywne metody pracy i atrakcyjne pomoce dydaktyczne ,indywidualizuje prace z dzieckiem na miarę jego możliwości, prowadzi zajęcia z dziećmi zdolnymi,  rozwija ich zainteresowania, angażuje dzieci do udziału w różnych konkursach, prowadzi specjalistyczne zajęcia z logopedą, współpracuję z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, prowadzi poradnictwo dla rodziców w celu ukierunkowania współpracy, otaczą wsparciem materialnym

9.  Rodzice w większości poziom współpracy z przedszkolem oceniają bardzo dobrze.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli

W ankiecie wzięło udział 10nauczycieli. Analiza poszczególnych punktów przeprowadzonej ankiety pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na sformułowanie pytania związane z wspomaganiem rozwoju dzieci oraz uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 1. W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości dziecka?
 • obserwacja aktywności dziecka- 10
 • obserwacja relacji dziecka w grupie przedszkolnej - 10
 • analiza wytworów - 10
 • tworzenie sytuacji zadaniowych – 10
 • przeprowadzanie wywiadów z rodzicami - 9

 

 1. Z jakimi problemami zgłosiła Pani dzieci do objęcia formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • dzieci z deficytami i specyficznymi trudnościami w przyswajaniu treści programowej-5
 • dzieci z zaburzeniami mowy – 7
 • dzieci szczególnie uzdolnione – 5
 • inne - 0
 • Nie zgłaszałam – 2
 1. Czy korzysta Pani z pomocy lub współpracuje z innymi podmiotami w procesie indywidualizacji?
 • tak - 10
 • nie -
 • jeśli tak to z kim:

ü  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –10

ü  psycholog-3

ü   logopeda- 10

ü  nauczyciele innych grup – 8

ü   rodzice dzieci – 9

 1. W jaki sposób udziela Pani pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy?
 • dostosowanie stopnia trudności do możliwości dziecka - 9
 • odpowiednie tempo pracy - 8
 • praca indywidualna według programu - 8
 • praca grupowa według programu - 8
 • indywidualny sposób motywowania dziecka, dodatkowe komunikaty – 9
 • rozłożenie zadań na etapy – 7
 • udostępnianie materiałów do pracy rodziców z dzieckiem w domu –  4
 1. Czy i jakie sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości odnoszą dzieci?
 • osiągnięcia w konkursach – 8
 • wyższa motywacja dziecka do wykonywanych zadań – 5
 • poprawa zachowania – 8
 • inne: logopedyczne, z deficytami rozwoju i trudnościami.
 1. Jakie trudności napotyka pani w procesie indywidualizacji?
 • Nie mama trudności- 0
 • Częsta nieobecność dziecka- 5
 • Brak współpracy z rodzicami- 5
 1. Proszę wymienić formy współpracy z rodzicami .
 • rozmowy indywidualne
 • zebrania z rodzicami
 • pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych
 • pomoc w realizacji uroczystości grupowych , organizacja wycieczek dla dzieci
 • poznawanie zawodów rodziców
 • czytanie bajek przez rodziców
 • wzbogacanie kącików przedszkolnych
 1. Jak ocenia Pani współpracę rodzic przedszkole w zakresie wspomagania dzieci ?
 • Bardzo dobrze – 3
 • Dobrze – 4

 

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli:

1.Wszyscy nauczyciele zdobywają informacje o potrzebach i możliwościach dzieci opierając się na dokumentach, obserwacjach relacji dziecka w grupie przedszkolnej oraz aktywności dziecka. Tworząc sytuacje edukacyjne i przeprowadzając  wywiady z rodzicami.

2. Do objęcia formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgłosili nauczyciele dzieci z następującymi problemami:  dzieci z zaburzeniami mowy ,dzieci z deficytami i specyficznymi trudnościami w przyswajaniu treści programowej oraz  dzieci szczególnie uzdolnione

3. .Wszyscy nauczyciele w procesie indywidualizacji korzystają w największym stopniu z pomocy logopedy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w mniejszym stopniu z pomocy wychowawcy, rodziców i psychologa. 

4. Nauczyciele dostosowują swoje działania do potrzeb i możliwości dzieci prowadząc pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pracując indywidualnie z dzieckiem w oparciu o opracowane programy, różnicując stopień trudności w czasie zajęć, dostosowując wymagania do tempa pracy oraz wzmacniając dziecko pochwałą. 

5.Sukcesy edukacyjne jakie odnoszą dzieci to przede wszystkim ; poprawa zachowania,  osiągnięcia w konkursach, wyższa motywacja dziecka do wykonywanych zadań, usprawnianie mowy .

6. W swojej pracy nauczyciele napotykają na trudności przede wszystkim wynikające z częstej nieobecności dzieci na zajęciach indywidualnych i z braku współpracy  z niektórymi rodzicami.

7 . Formy współpracy nauczyciela z rodzicami to w szczególności ; rozmowy indywidualne,  zebrania z rodzicami, pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i  grupowych , organizacja wycieczek dla dzieci ,poznawanie zawodów rodziców ,czytanie bajek przez rodziców ,wzbogacanie kącików przedszkolnych.

 8.Nauczyciele  współpracę rodzic przedszkole w zakresie wspomagania dzieci oceniają na granicy bardzo dobrze- dobrze.

 

PODSUMOWANIE  EWALUACJII WEWNETRZNEJ ORAZ WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

 1.              I.        Realizacja podstawy programowej w zakresie celów , umiejętności i osiągnięć dzieci związanych z procesem czytania i pisania , zalecanych warunków i sposobów jej realizacji

 

Z przeprowadzonych ankiet oraz wywiadów i analizę dokumentacji stwierdzam, że  realizowany w  Przedszkolu Program wychowania zawiera treści  związane z rozbudzeniem  motywacji do nauki czytania i pisania. Bardzo wysoko oceniana jest jego  przydatność w motywowaniu dzieci do  podejmowania działań w  zakresie nauki czytania i pisania . Metody , sposoby pracy w naszym przedszkolu zawarte w Koncepcji stymulują dzieci  do nauki czytania i pisania. Nauczycielki korzystają ze skutecznych i sprawdzonych metod nauki czytania i pisania wciąż  pogłębiając wiedzę w tym kierunku.  Swobodny dostęp dzieci do biblioteczki przedszkolnej i w grupach, mają ogromny wpływ na rozbudzanie  zainteresowań dzieci czytaniem i pisaniem. Wyposażenie przedszkola   w szereg różnorodnych pomocy  bardzo dobrze wspomaga motywację i zainteresowanie dzieci czytaniem i pisaniem. Niemały wpływ ma też codzienne czytanie dzieciom bajek  przez nauczycieli jak również czynne uczestnictwo rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Mocne strony:

 • Bardzo dobrze wyposażone przedszkole w pomoce do nauki czytania i pisania
 • Posiadanie bogatej w zbiory  przedszkolnej biblioteczki
 • Zorganizowane kąciki książek w salach systematycznie wzbogacane
 • Stosowanie wielu metod nauki czytania i pisania
 • Codzienne obcowanie z książką
 • Systematyczne prowadzenie  zajęć dydaktycznych wspierających dzieci w procesie przygotowania do nauki czytaniai pisania

Słabe strony;

brak

Rekomendacje:

 • Dalsze systematyczne czytanie dzieciom książek
 • Angażowanie rodziców do współpracy w rozwijaniu umiejętności językowych  dzieci.
 • Zachęcanie rodziców do wspólnego udziału wraz z dziećmi w różnego rodzaju konkursach, akcjach i wydarzeniach (np. podnoszących sprawność językową itd…)
 •  Dbanie o rzetelny i czytelny przepływ informacji nauczyciel-rodzic dotyczący postępów dziecka.
 1.             II.        Współpraca między nauczycielami a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci

 

Uogólniając wyniki ankiet oraz przeprowadzonych wywiadów i analizę dokumentacji stwierdzam , że rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej wychowanków jest ujednolicone w naszym przedszkolu. Nauczyciele wykorzystują różnorodne , ale podobne sposoby uzyskiwania potrzebnych informacji o dziecku. Wnioski z analiz i osiągnięć dzieci są przez wychowawców wykorzystywane i wdrażane do pracy z dzieckiem , które wpływają na pozytywny rozwój wychowanków. Przedszkole podejmuje działania na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb  poprzez indywidualizację  działań edukacyjnych i wychowawczych oraz wspieranie rodziców , co przyczynia się do skutecznego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz rozwoju ich talentów i uzdolnień

 Organizacja pracy przedszkola związana ze wspomaganiem rozwoju indywidualnych potrzeb dziecka jest znana rodzicom. Rodzice pozytywnie oceniają organizowane przez placówkę wspomaganie indywidualnych potrzeb.

Informacje z przeprowadzonych  obserwacji jak i ankiet dla rodziców pozwoliły na realizacje działań edukacyjnych  Wprzedszkolu prowadzone są zajęcia dla wszystkich dzieci z języka angielskiego, logopedyczne i zajęcia gimnastyki korekcyjnej . . Dzieci szczególnie uzdolnione plastycznie mają możliwość rozwoju poprzez organizowane dodatkowe zajęcia a wszystkie dzieci poprzez udział w różnych konkursach. Część dzieci posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej , na podstawie której nauczyciele pracują indywidualnie z każdym dzieckiem . W przedszkolu wspiera się rozwój dzieci w oparciu o ich indywidualne potrzeby i zainteresowania, dzieci biorą chętnie udział w przedstawieniach teatralnych dla rodziców , babć i nauczycieli ,chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych w przedszkolu jaki i poza naszymprzedszkolem .W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe np.; spotkania z muzykami, zajęcia rytmiczne , oraz  comiesięczne  spotkania teatralne.

Przedszkole współpracuje z instytucjami takimi jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja , Straż pożarna, Biblioteka Miejska i Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa, Ogródki Działkowe.

Mocne strony :

 • Nauczyciele diagnozują możliwości i potrzeby dzieci
 •   Rozpoznaje się możliwości i potrzeby każdego dziecka
 •  Nauczyciele uwzględniają indywidualizację procesu wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci
 •  Przedszkole współpracuje z instytucjami oraz prowadzi działania wspomagające
 •  Rodzice  są zapoznawani z wynikami obserwacji oraz z rozwojem ich dzieci

Słabe strony ;

Niski poziom  zainteresowania rodziców spotkaniami ze specjalistami

 

Rekomendacje

- zorganizowanie spotkania dla rodziców z psychologiem i pedagogiem w celu wspomagania w zakresie oddziaływań wychowawczych

- zorganizowanie systematycznych indywidualnych konsultacji z nauczycielem logopedą

- znalezienie skutecznego argumentu ( sposobu) do zachęcenia większej liczby rodziców tymi spotkaniami 

 Podsumowanie

 

 Ważną  rolę w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania oraz we wspomaganiu rozwoju indywidualnego dzieci

 

odgrywa baza placówki, wyposażenie w niezbędne pomoce  dydaktyczne. Są one systematycznie uzupełniane i

 

wzbogacane przez panią dyrektor, która bardzo  często w tym celu pozyskuje sponsorów. Wspólnie z

 

nauczycielkami pozyskuje środki z miejskich grantów oświatowych na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu tj; zajęcia logopedyczne i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. . Podsuwa ciekawe pomysły, rozwiązania metodyczne, doradza i informuje  o projektach edukacyjnych, konkursach ,szkoleniach, .Zachęca do wspólnego wyciągania wniosków, dzielenia się doświadczeniem i nowatorskimi projektami. Współuczestniczy w realizacji wielu różnorodnych działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci . Udziela nauczycielom wsparcia i monitoruje realizację zadań. Nadzoruje współpracę  , analizuje programy, powołuje zespoły nauczycielskie zgodnie z potrzebami przedszkola Inspiruje nas, dzieli się z nami zdobytą wiedzą i umiejętnościami, podsuwa ciekawe pomysły. Angażuje i zachęca do współpracy rodziców .

 

 

autorzy raportu;

Jolanta Matyka ,Małgorzata Piętka-Zuławnik

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone