Dodaj stronę do ulubionych |  Kontakt    
Biuletyn Informacji Publicznej
 STRONA GŁÓWNA   NASZE PRZEDSZKOLE   AKTUALNOŚCI   EDUKACJA PRZEZ RUCH   KONTAKT   GALERIA   ORIGAMI   Rada RodzicĂłw  

-------------------------------------------------- Nasze grupy --------------------------------------------------

  KRASNALE     KLEKSY     TUPTUSIE     UFOLUDKI     PLASTELINKI     JAGÓDKI   


Autor: Administrator Serwisu
Wtorek, 1 PaĄdziernik 2019
Plan wspólpracy z rodzicami

 

„Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko

wg jakiegoś wzoru i ideału,

ale ,ktoś kto pomaga mu rozwijać się,

ujawniać swoje możliwości.”

 

  
 

 

 

Roczny plan współpracy z rodzicami

w  Przedszkolu nr 8 „PLASTUŚ”  w Garwolinie

w roku szkolnym  2019/2020

Celem współpracy z rodzicami jest:

 

 1. Dostarczenie i pogłębienie wiedzy rodziców o potrzebach i możliwościach dziecka w celu jego jednolitych form oddziaływania wychowawczego
 2. Stwarzanie warunków do współpracy z rodzicami w celu wspólnego pomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka
 3. bliższe poznanie dzieci, ich przyzwyczajeń i upodobań w celu wspólnego wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka
 4. Aktywne uczestniczenie rodziców w życiu przedszkola.
 5. Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.
 6. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców
 7. Zbliżanie rodzicom Koncepcji pracy przedszkola
 8. Wzbogacanie bazy materialnej przedszkola
 9. Podnoszenie kultury pedagogicznej w celu ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych, wspólne opracowanie systemu nagród i kar.

Formy współpracy z rodzicami: 

 • rozmowy indywidualne
 • zebrania grupowe
 • dyżury nauczycieli
 • udział w imprezach i uroczystościach
 • dni otwarte w przedszkolu, zajęcia otwarte dla rodziców
 • zajęcia prowadzone przez rodziców (wykonujących ciekawe zawody)
 • gazetki dla rodziców, ciekawe artykuły na tablicy
 • ankiety ,informacje w ‘ptasich skrzynkach’
 • spotkanie z książką ,akcja;„Cała Polska czyta dzieciom”, projekt; ’Bezpieczny przedszkolak’’ Szlachetna paczka’
 • strona internetowa

 

 

Lp.

Zadanie

Opis, praktyczne rady, wskazówki, pomysły

Termin

Osoby odpowiedzialne

 

1

Rozpoczęcie całorocznej współpracy rodziców z przedszkolem

 Tablica informacyjna dla rodziców.

 Przedstawienie rodzicom najważniejsze zasad związanych z funkcjonowaniem placówki i pobytem dziecka w przedszkolu:

 1. Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola oraz Koncepcją pracy przedszkola- kołem holizmu
 2. Wypracowanie wspólnych wartości  i zasad wychowania podczas spotkań
 3. Zapoznanie z rocznym planem pracy przedszkola.
 4. Przedstawienie warunki ubezpieczenia dzieci.
 5. Omówienie organizację pracy w placówce na rozpoczynający się rok szkolny.
 6. Przedstawienie prawa i obowiązki rodziców.
 7. Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola raz  z Systemem bezpieczeństwa

wrzesień

dyrektor przedszkola

 

2

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy rodzicami poszczególnych grup przedszkolnych oraz wychowawcami tych grup

 Spotkania rodziców i nauczycieli dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych. Każdy nauczyciel  przekazuje rodzicom wiadomości dotyczące pracy z grupą:

 1. Zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola
 2. Wypracowanie wspólnych celów ,ustalenie wartości
 3. Zapoznanie z procedurą odbierania dzieci i zasadami bezpieczeństwa.
 4. Ramowy  rozkład dnia  pobytu dzieci w przedszkolu zawarty w Koncepcji
 5. Zapoznanie  rodziców z dopuszczonym programem nauczania, podstawą programową oraz przyjętym rocznym planem pracy
 6. Dokonanie wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców w wyborach tajnych
 7. Złożenie przez rodziców upoważnień:
 • przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
 • udziału w wycieczkach organizowanych przez przedszkole,
 • uczestnictwa dzieci w zajęciach religii, z logopedą i psychologiem,
 • zgoda na publikację zdjęć oraz prac dziecka oraz danych osobowych
 • zgoda na interwencje medyczną i sprawdzanie czystosci

 

wrzesień

Nauczyciele

 

 

3

Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne, konsultacje, dyżury nauczycieli

Rozmowy z wychowawcami, dyrektorem, w celu rozwiązywania bieżących problemów, konfliktów.

Wnikliwa obserwacja wszystkich dzieci pod kątem ewentualnych problemów, dysfunkcji, kontaktów z rówieśnikami, ale też szczególnych uzdolnień, zainteresowań. O wynikach obserwacji należy rozmawiać z rodzicami, wspólnie wyciągać wnioski i podejmować kroki w celu wspomagania harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wykorzystanie  programu KORP do diagnozowania dzieci  w grupach.

 

według potrzeb

 nauczyciele

grup

 

4

Wystawy prac plastyczno -konstrukcyjnych

W trakcie całego roku szkolnego organizowanie wystaw prac dzieci w celu zapoznania rodziców z:

 • efektami prac ich dzieci,
 • różnorodnymi technikami plastyczno - konstrukcyjnymi,

z efektami pracy koła origami ‘Zaczarowane kółeczko’

 • umiejętnościami plastycznymi ich dzieci,
 • umożliwienie porównania swojego dziecka z innymi (na tle grupy rówieśniczej)
 • wspólne gromadzenie różnych materiałów w celu urozmaicenia prac plastyczno- konstrukcyjnych

cały rok

nauczyciele grup

 

5

Drzwi otwarte dla rodziców

dyżury 16-17

Dyżur nauczycieli, podczas których rodzice mogą indywidualnie omówić sprawy dotyczące ich dzieci: przedstawić swoje obserwacje, uwagi i obawy, uzyskać informacje ze strony nauczycieli na temat zachowania dziecka w grupie rówieśniczej, jego mocnych i słabych stronach, pomysłach nauczycieli, w jaki sposób wspomagać rozwój dziecka itd.

 

cały rok wg. ustaleń

nauczyciele grup


6

Zajęcia otwarte, spotkania warsztatowe

 Organizowanie  zajęć otwartych dla rodziców, aby umożliwić  im obserwację własnego dziecka na tle grupy rówieśniczej. Propozycja warsztaty logopedyczne, psychologiczne ,zapobieganie –dyslekcji terapia integracji sensorycznej ,dietetyk, warsztaty dla rodziców przy współpracy z Poradnią PP w Garwolinie

 

cały rok

nauczyciele grup


7

Gazetka z informacjami dla rodziców, strona internetowa przedszkola

Prowadzenie stronę internetową przedszkola, Faccebok ,gazetki  ściennej, na których zamieszczamy  wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola, ogłoszenia, komunikaty, wyniki konkursów itd. ,plan pracy na każdy miesiąc, informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, wystawach, dniach otwartych i zajęciach otwartych, jak również teksty piosenek i wierszy, których dzieci uczą się w danym miesiącu

cały rok

Anna Ulrych

Nauczyciele grup

dyrektor

 

8

Aktywne uczestnictwo rodziców

- prezentacji  rodziców- pasje, zainteresowania i ciekawe zawody; prezentacja w grupie

- Rozpowszechnienie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu, wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej o ciekawe pozycje książek

 - udział rodziców w  zebraniu środków na zakup zabawek na plac zabaw

- udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Mamy i Taty –zakończenie grantu oświatowego

- pomoc w przygotowaniu imprez  Dni Miast i inne uroczystości wg planu –pomoc w przygotowaniu strojów ,przebrań, rekwizytów dla dzieci

cały rok

Nauczyciele poszczególnych grup

 

9

Podnoszenie kultury i wiedzy  pedagogicznej rodziców

Pedagogizacja rodziców z udziałem zaproszonych gości, np. pracowników specjalistycznych poradni, a

 • zdrowie dziecka,- spotkanie z dietetykiem ,lekarzem
 • z psychologiem
 • z logopedą z  Poradni PP

ustalenia z prowadzącymi specjalistami

psycholog

dietetyk

nauczyciele grup

 

10

Rada Rodziców

 Czynny udział Rady Rodziców w życiu przedszkola poprzez:

 • udział w planowaniu pracy placówki,
 • wspólne planowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych i wycieczek,
 • dofinansowanie uroczystości dla dzieci,
 • pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej,
 • wybór zabawek dla dzieci w ramach prezentów mikołajkowych
 • zapoznanie z podstawowymi dokumentami przedszkola i umieszczenie ich w miejscu ogólnodostępnym
 • zorganizowanie Balu Charytatywnego
 • akcja ‘Szlachetna paczka’
 • Teatr rodziców  z okazji Dnia Dziecka

według potrzeb

Dyrektor przedszkola

 

11

Informacje dla rodziców

dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

Przedszkole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2108 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz.939) wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do 30 kwietnia

Dyrektor

 

12

 

Współpraca ze środowiskiem

 

 

 

Zaangażowanie rodziców swe współpracę przedszkole ze środowiskiem lokalnym, np. poprzez umożliwienie dzieciom zwiedzenia miejsca pracy. W ten sposób dzieci miałyby okazję nie tylko poznać pracę swoich rodziców, ale także bliżej poznać wiele zawodów, otaczający świat.

Cały rok

wg. możliwości

nauczyciele

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2020-04-23 09:54:20
Rada Rodziców
2020-03-11 12:18:31
Paczuszka dla maluszka
2020-03-01 07:21:12
Zdrowo i sportowo
2020-01-30 22:38:33
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 Plastuś w Garwolinie.
2019-10-01 20:02:01
Uchwała Rady Rodziców
2019-10-01 20:00:53
Regulamin Rady Rodziców
2019-10-01 19:59:48
Plan wspólpracy z rodzicami
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email: pp8garwolin@o2.plCopyright © 2011 - 2021  Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ". Wszelkie prawa zastrzeżone