bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Środa, 1 Luty 2012
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona

Wszystkie aspekty pracy przedszkola szczegółowo omówione zawiera rozszerzona wersja Koncepcji pracy zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w lutym 2002 roku

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości czyli wspiera jego holistyczny rozwój. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy, nauki, działań twórczych w różnych sferach. Promuje dbanie o zdrowie ,zdrowe żywienie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Misja (forma opisowa) :
Pragniemy rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość .Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą ,zdolne do spontanicznej aktywności i ekspresji własnych uczuć i myśli. Chcemy by bez widocznego wysiłku, bez ocen ,bez płaczu nasze dzieci osiągnęły mocny fundament. Aby były niezwykle aktywne , pomysłowe ,miały bogaty słownik i oryginalne pomysły. By rysowały ,malowały, śpiewały, tańczyły ,zbierały, poszukiwały, badały ,by odczuwać marzyć i działać. Naszym celem jest holistyczny rozwój każdego dziecka. Walorem jest pełna zapału kadra, otwarta na propozycje rodziców jako współpartnerów oraz ich aktywne włącznie się w realizację proponowanych przez nas działań. Posiadamy warunki lokalowe sprzyjające twórczej aktywności dzieci we wszystkich sferach działania, wspierające holistyczny rozwój.

 

2. WIZJA PRZEDSZKOLA
     Budujemy podstawę na której oprze się przyszłość edukacyjna dziecka

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedę ,terapeutę integracji sensorycznej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: diagnozy, ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,współpracy z rodzicami ,opracowania procedur. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pomoce, zabawki pozwalają na realizację przyjętych programów pracy . Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny ,zgromadzony sprzęt ,boiska tartanowe przy przedszkolu ,sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny, holistyczny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci ,rozwój ich twórczej aktywności. Całość tego rozwoju, którą w XX wieku przyjęto jako holistyczną wizję pedagogiki - szacunku wobec ogromu możliwości tkwiących w każdym człowieku- staje się obecnie celem rozwoju naszej placówki, ścieżką po której będziemy się poruszać

 

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka w tym prawidłowe żywienie dzieci
 • Organizujemy jego twórczą aktywność
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, dbając o jego całościowy holistyczny rozwój
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko poprzez stosowanie programu społecznego Przedszkolak Krok –Drugi; Trzy kroki w przyszłość dziecka
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady holistycznego, zrównoważonego rozwoju w aspektach: emocjonalnym ,społecznym, poznawczym, fizycznym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda ćwiczeń utrwalających
 • metoda projektu

 

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

 

3. Metody słowne:

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych w czterech sferach opartych na kole holizmu, które spaja całość wszystkich działań przedszkola.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie rozwiązania metodyczne:

 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej ,elementy origami
 • Program społeczny Przedszkolak – Krok Drugi, Trzy Kroki w przyszłość dziecka
 • Pedagogika zabawy
 • Kinezjologia umysłu Paula Denisona
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk - Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • elementy terapii integracji sensorycznej
 • elementy odmiennej nauki czytania I. Majchrzak

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są uroczystości: zajęcia otwarte ,zabawy warsztatowe, teatrzyki żywoplanowe wystawiane przez rodziców i nauczycieli. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych tym organizacja balu charytatywnego dla dorosłych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem ,a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, kiermaszach. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja Sprzątanie świata czy selektywna zbiórka odpadów, kiermasze świąteczne, zbiórka charytatywna dla dzieci z Izdebna.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, a także gadżety, koszulki z logo, kubeczki z logo. Placówka ma swoje nazwę ,logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Akcja Sprzątanie świata
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Spotkania przy choince w grupach
 • Bal karnawałowy oraz Bal Charytatywny Dorosłych
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Pożegnanie zimy - Marzanna
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Dni Adaptacyjne
 • Spotkania absolwentów

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • potrafi współdziałać w zespole
 • jest zainteresowany nauką i literaturą
 • jest samodzielny
 • jest aktywny w podejmowaniu działań
 • lubi działania twórcze
 • jest wrażliwy estetycznie, zna różne techniki plastyczne w tym podstawy techniki origami
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

Program wychowania przedszkolnego „Entliczek Pentliczek”

‘Ku dziecku’

Barbara Bilewicz – Kużnia

Teresa Parczewska

Nowa Era

PR - 1/2014

2.

Program profilaktyczno – wychowawczy w tym logopedyczny

 

 

PR - 2/2014

3.

Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”

 

 

PR – 3/2014

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011–2012/2013-2014

 

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Wdrożenie w przedszkolu metod projektu.
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 16:34:33
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-03 13:52:18
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 13:57:40
Kadra przedszkola
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2018 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone