bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Czwartek, 4 PaĄdziernik 2012
Kompetencje Rady Rodziców

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW w PP8 ‘Plastuś’ wGarwolinie

Kompetencje stanowiące Rady Rodziców

 

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Uchwalanie regulaminu swojej działalności

art. 53 ust. 4 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców

 

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

Art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek

Art. 36a ust. 9 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

art. 54 ust. 1 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

4

Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki

art. 54 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

5

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

art. 54 ust. 2 pkt 3 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

6

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

art. 56 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

10

Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

11

Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

art. 9c ust. 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

13

Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady przedszkola, a gdy nie powołano rady przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1066 z późn. zm.)

14

Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do planu nauczania

§ 2 ust. 6 rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późn. zm.)

15

Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

§ 7 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego (zał. nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

16

Nadanie imienia szkole lub placówce

ramowe statuty szkól lub placówek (np. § 1 ust. 3 LO, LP, G, ZSZ)

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone