bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Czwartek, 24 PaĄdziernik 2013
Ulotka dla rodziców

Ulotka dla rodziców – podstawowe pojęcia

Czym jest Ustawa Oświatowa w skrócie -    UoSO?

                To podstawowy dokument regulujący system oświaty w Polsce. Faktycznie jest to ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – UoSO. Najważniejsze zapisy dotyczące rodziców stanowią art. 50–54 ustawy. W przedszkolach publicznych rodzice mogą tworzyć rady przedszkola (nie mylić z Radą Rodziców), która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, a także uchwala swój statut, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola, opiniuje projekt planu finansowego. Rada przedszkola może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, które to wnioski mają dla kuratorium charakter wiążący. Rada przedszkola opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. W skład rady przedszkola oprócz rodziców wchodzą także nauczyciele. W jej posiedzeniach może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady. W przedszkolach niepublicznych raczej rzadko spotyka się rady przedszkola, wówczas jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

Jakie są uprawnienia Rady Rodziców? 

                Obligatoryjnie w przedszkolach publicznych działają Rady Rodziców. W ich skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (danej grupy), wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców danego oddziału. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

 

Uprawnienia Rady Rodziców: 

  • występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola; 
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci. Program wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli;
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki obowiązek został na przedszkole nałożony oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. Uzyskanie porozumienia w sprawie obu tych programów jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie chociażby jednego z tych programów, programy te ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium). Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W przedszkolach niepublicznych programy te ustala organ wskazany w statucie.

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.

 

Co muszę wiedzieć o podstawie programowej?

                Zadaniem przedszkola jest zapoznać rodziców z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Przedszkola robią to w różny sposób: na zebraniach, wywieszają na tablicy ogłoszeń, umieszczają na stronie internetowej itd. Obowiązkiem rodziców jest zapoznać się z tym dokumentem.

 Podstawa programowa zawiera elementarne umiejętności, jakie dziecko powinno zdobyć w czasie edukacji przedszkolnej

Dziecko w normie intelektualnej i o prawidłowym rozwoju wszystkich sfer powinno opuścić przedszkole, zdobywszy umiejętności zawarte w tym dokumencie. Ponadto zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w szczególności dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna). Informacje zdobyte w toku prowadzenia obserwacji pedagogicznych powinny być przekazane rodzicom po to, aby orientowali się w sytuacji stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

Obowiązkiem przedszkola jest wydać każdemu rodzicowi dziecka, które może pójść do szkoły (5–6-latki), w terminie do 30 kwietnia, Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Informacja jest wydawana w celu wsparcia rodziców w podjęciu decyzji o posłaniu dziecka do szkoły, w szczególności dzieci, które mogą rozpocząć edukację szkolną jako 6-latki.

                Podstawa programowa zobowiązuje także nauczycieli do czynienia starań, aby oddziaływania wychowawcze były w miarę jednolite. Rodzice mają prawo wiedzieć, jakie zadania wychowawcze są priorytetowe w ich przedszkolu. Najczęściej są one określone w statucie przedszkola, a uszczegółowione w programie wychowawczym, który rodzice przedszkola publicznego mają obowiązek uchwalić, działając w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

                Rodzice mają też prawo do informacji o sukcesach i niepowodzeniach swoich dzieci. Oznacza to, że nauczyciele powinni nie tylko chwalić dziecko za osiągnięcia, ale także mają obowiązek powiadamiania o kłopotach i trudnościach, na jakie dziecko natrafia w toku edukacji przedszkolnej. Działania te są podyktowane obowiązkiem rodziców do włączania się w proces edukacji i wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci oraz łagodzenia problemów, z jakimi dzieci się stykają.

DOSTĘPNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
2019-10-01 19:58:39
Plan uroczystości
2019-09-10 19:18:40
Zebranie z rodzicami
2019-06-18 10:03:16
Dyżur wakacyjny - karta zgłoszenia dziecka
2019-06-13 19:32:03
Spotkania adaptacyjne
2019-06-04 10:56:10
Muzyka jest w Nas
2019-05-08 19:45:45
Wiosenne Uroczystości
2019-03-02 12:30:43
Zasady rekrutacji do przedszkola
2019-02-14 08:05:49
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
2019-01-05 21:17:01
Styczniowe uroczystości
2018-10-07 17:37:20
post
2018-10-06 19:36:45
Roczny plan pracy
2018-10-06 19:29:53
Programy 2018/2019
2018-09-04 18:34:42
Język angielski w przedszkolu
2018-09-03 19:24:24
Rok Szkolny 2018/2019
2018-06-04 19:27:16
RODO
2017-12-21 17:08:04
Ważne informacje dla Rodziców -nowy rok 2018/2019
2017-06-26 20:59:32
PODZIĘKOWANIA
2017-05-06 19:58:36
Smak Europy
2017-02-06 21:14:54
Miejski Grant Oświatowy 2017
2017-02-06 18:40:58
KORP
[ 1 2 3  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone