• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Rada Rodziców


Nr konta:
02 12402728 1111 0000 3989 8896

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘PLASTUŚ”

w Garwolinie

 przyjęty na posiedzeniu Prezydium

Rady Rodziców w dniu 29 września 2020 roku

Na podstawie art. 83 art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe  /Dz. U z 2020 poz.910)

I. Nazwa reprezentacji rodziców

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę-Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie .

II. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów oraz zadań statutowych przedszkola,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.
 • wypełniania wszystkich zadań  związanych z podejmowaniem uchwał i opiniowaniem spraw  związanych z funkcjonowaniem przedszkola ,wypełnianie wszystkich zadań zawartych w przepisach Prawa Oświatowego

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.
 2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie grupową Radę Rodziców składającą się z trzech osób .tzw’trójka’.
 3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego lub dwóch przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 5. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej trzech członków, aby można było wyłonić przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika./obsługa finansowo-księgowa/. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.
 6. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 7. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego roku.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
 2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców

 1. Wybory do grupowej Rady Rodziców oraz wybory przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 proc. plus jeden głos spośród uczestników zebrania wyborczego.
 4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub Dyrektora.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
 5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 • informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • plenarna dyskusja programowa,
 • wolne głosy i wnioski,
 • wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
 • innych darczyńców,
 1. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
 2. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców  wyraża zgodę na wnoszenie składki  na jedno dziecko , drugie dziecko z rodziny płaci połowę składki ,a trzecie dziecko nie wnosi opłaty.
 4. Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
 5. Wnioski w sprawie obniżenia wartości składki lub zwolnienia z jej uiszczenia składają zainteresowani rodzice albo nauczyciela grupy do przewodniczącej RR lub dyrektora przedszkola.
 6. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza  dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
 7. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:

a) imprez grupowych, szkoleń ,warsztatów dla dzieci, nauczycieli i rodziców
b) dopłaty do wycieczek, uroczystości, imprez plenerowych,
c) paczek dla dzieci /słodycze, puzzle, zabawki, książki/, zakup misiów, drobnych upominków z okazji dnia Pluszowego Misia,
d)  drobnych remontów pomieszczeń przedszkola, zakup drobnego sprzętu, wyposażenia ,
e) zakup materiałów plastycznych w tym do upiększenia sal, zakup kół do techniki origami, różnorodnych dyplomów dla dzieci ,rodziców,
f) zakupu pomocy dydaktycznych dla grupy, strojów ,koszulek z logo ,
g) zakup wyprawek dla 5 i 6 latków np. dyplomy, kubeczki , teczki ,książki
h) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
i) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym, gminnym, ogólnopolskim ,
j) zakup zabawek do grup, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, wywoływanie zdjęć do kronik,
k) zakup środków czystości, paliwa do samochodu,  kosiarek i pokrywanie kosztów dowozu, wyjazdów dzieci,
l) inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
 2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem    29 września 2020 roku.

Nasze Grupy

grupa 1 Krasnale

Grupa I
Krasnale

grupa 2 Tuptusie

Grupa II
Tuptusie

grupa 3 Kleksy

Grupa III
Kleksy

grupa 4 Ufoludki

Grupa IV
Ufoludki

grupa 5 Jagódki

Grupa V
Jagódki

grupa 6 Plastelinki

Grupa VI
Plastelinki

Przekierowanie na strone Facebook