Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

Drodzy Rodzice w związku z przedłużeniem obostrzeń od 10 kwietnia 2021 roku do 18 kwietnia 2021 r. z a w i e s z a się działanie przedszkoli. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy, że dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek:
 rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 rodziców dzieci, którzy:
 są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 wykonują działania ratownicze,
 są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Czekamy na Wasze dzieci -nasze przedszkolaki !!!!!!!!!!